iphone user guide vn

iphone user guide vn

4.11 - 1251 ratings - SourceChAdAing 1: TAaI‰ng quan vAoI€ iPhone 8 Tar•ng quan var iPhone 9 Phary kiar‡n 10 MAnn hAnnh Multi-Touch 10 CAic nAot 12 CAic biarƒu tAdarpng traoing thAii 14 Thaor SIM 15 ChAdAing 2: Baomt A‘aosu 15 Thiaoit laosp vAn kAsch hoaoit iPhone 15 Kaoit nAaIi iPhone vAiIi mAiy tAsnh 16 Kaoit nAaIi vAiIi Wi-Fi 16 Kaoit nAaIi vAiIi Internet 17 ID Apple 17 Thiaoit laosp cAic tAni khoaopn thAd, danh baoi vAn lar‹ch khAic 17 iCloud 19 Quaopn lA½ nar™i dung trAon cAic thiaoit bar‹ iOS carsa baoin 19 Aar“ng bar™ hA³a vAiIi iTunes 20 NgAny vAn giar 21 CAni A‘aomt quAaIc taoi 21 TAon iPhone carsa baoin 21 Xem hAdAiIng daoln sars daryng nAny trAon iPhone 21 Mao¹o sars daryng iOS 8 22 ChAdAing 3: ThAang tin cAi baopn 22 Sars daryng arcng daryng 25 Sarp liAon taryc 27 TA¹y char‰nh iPhone 28 Nhaosp vAƒn baopn 31 Aarc chAsnh taop 32 Khaocu lar‡nh 33 TAnm kiaoim 34 Trung tAcm Kiarƒm soAit 34 Caopnh bAio vAn Trung tAcm ThAang bAio 36 A‚m thanh vAn taomt tiaoing 36 KhAang LAnm phiarn 36 Chia saor 39 iCloud Drive 40 Chuyarƒn tar‡p 40 Aiarƒm truy caosp CAi nhAcn 40 AirPlay 41 AirPrint 2 41 Sars daryng bar™ tai nghe carsa Apple 42 Thiaoit bar‹ Bluetooth 43 GiAiIi haoin 43 Baopo maost 44 Baopo maost 46 Saoic vAn theo dAmi pin 47 Di chuyarƒn vAiIi iPhone 49 ChAdAing 4: Siri 49 AAda ra yAou caosu 50 NA³i cho Siri biaoit var baoin 50 Tharpc hiar‡n cAic sarsa A‘ar•i 50 CAni A‘aomt Siri 51 ChAdAing 5: Aiar‡n thoaoii 51 Cuar™c gari A‘iar‡n thoaoii 55 ThAd thoaoii keI€m hAnnh aopnh 55 Danh baoi 55 Chuyarƒn cuar™c gari, char cuar™c gari vAn ID ngAdari gari 56 Nhaoic chuAang vAn chaoi A‘ar™ rung 56 Cuar™c gari quAaIc taoi 57 CAni A‘aomt A‘iar‡n thoaoii 58 ChAdAing 6: Mail 58 Viaoit thAd 59 Taopi phaosn xem trAdAiIc 59 HoAnn thAnnh thAd sau 60 Xem cAic thAd quan trarng 60 Tar‡p A‘Asnh keI€m 61 LAnm viar‡c vAiIi nhiaru thAd 61 Xem vAn lAdu cAic A‘ar‹a char‰ 61 In thAd 62 CAni A‘aomt Mail 63 ChAdAing 7: Safari 63 Tar•ng quan var Safari 63 TAnm kiaoim trAon web 64 Duyar‡t web 65 LAdu giarm daoyu trang 65 LAdu danh sAich A‘arc A‘arƒ A‘arc sau 66 LiAon kaoit A‘Adarpc chia saor vAn A‘Aƒng kA½ 66 Aiarn biarƒu maolu 67 TrAinh xAio trar™n vAiIi TrAnnh A‘arc 67 Quyarn riAong tAd vAn baopo maost 68 CAni A‘aomt Safari 69 ChAdAing 8: Nhaoic 69 Taopi nhaoic 69 iTunes Radio 71 Duyar‡t vAn phAit 72 iCloud vAn iTunes Match Nar™i dung 3 73 BAna Album 73 SAich nA³i 74 Danh sAich bAni hAit 74 Geniusa€”A‘Adarpc taoio cho baoin 75 Siri vAn Khaocu lar‡nh 75 Home Sharing 75 CAni A‘aomt nhaoic 77 ChAdAing 9: Tin nhaomn 77 SMS, MMS vAn iMessage 78 Garsi vAn nhaosn tin nhaomn 79 Quaopn lA½ cuar™c har™i thoaoii 80 Chia saor aopnh, video, var‹ trAs carsa baoin vAn cAic nar™i dung khAic80 CAni A‘aomt tin nhaomn82 ChAdAing 10: Lar‹ch82 Tar•ng quan var Lar‹ch83 Lari mari83 Sars daryng nhiaru lar‹ch84 Chia saor lar‹ch iCloud84 CAni A‘aomt lar‹ch86 ChAdAing 11: aocnh86 Xem aopnh vAn video87 Tar• charcc aopnh vAn video88 Kho aocnh carsa tAai89 ThAd viar‡n aocnh iCloud beta89 Chia saor aocnh trong iCloud91 CAich tharcc chia saor aopnh vAn video khAic91 Sarsa aopnh hoaomc caomt video92 In aopnh93 CAni A‘aomt aopnh94 ChAdAing 12: Camera94 Tar•ng quan var camera95 Charyp aopnh vAn quay video97 HDR98 Xem, chia saor vAn in98 CAni A‘aomt Camera99 ChAdAing 13: Thari tiaoit101 ChAdAing 14: Aar“ng har“101 Tar•ng quan var A‘ar“ng har“102 BAio tharcc vAn hao¹n giar103 ChAdAing 15: Baopn A‘ar“103 TAnm A‘ar‹a A‘iarƒm104 Nhaosn thAom thAang tin104 Xem hAdAiIng105 3D vAn Flyover105 CAni A‘aomt Baopn A‘ar“Nar™i dung 4106 ChAdAing 16: Video106 Tar•ng quan var video107 ThAom video vAno thAd viar‡n carsa baoin107 Aiaru khiarƒn phAit laoii108 CAni A‘aomt video109 ChAdAing 17: Ghi chAo109 Tar•ng quan var Ghi chAo110 Sars daryng ghi chAo trong nhiaru tAni khoaopn111 ChAdAing 18: Lari nhaomc111 Tar•ng quan var Lari nhaomc112 Lari nhaomc A‘Adarpc lAon lar‹ch112 Lari nhaomc A‘ar‹a A‘iarƒm112 CAni A‘aomt lari nhaomc114 ChAdAing 19: ChAdIng khoaIn116 ChAdAing 20: Game Center116 Tar•ng quan var Game Center117 ChAii trA² chAii vAiIi baoin beI€117 CAni A‘aomt Game Center118 ChAdAing 21: Quaosy baIo119 ChAdAing 22: iTunes Store119 Tar•ng quan var iTunes Store119 Duyar‡t hoaomc tAnm kiaoim120 Mua, thuAo hoaomc A‘ar•i quAn121 CAni A‘aomt iTunes Store123 ChAdAing 23: App Store123 Tar•ng quan var App Store123 TAnm arcng daryng124 Mua, A‘ar•i quAn vAn taopi var125 CAni A‘aomt App Store126 ChAdAing 24: iBooks126 Taopi sAich126 Aarc sAich128 Tar• charcc cAic sAich128 Aarc PDF128 CAni A‘aomt iBooks130 ChAdAing 25: SAdIc khare130 Tar•ng quan var Sarcc khare131 Thu thaosp darm liar‡u var sarcc khare vAn tharƒ larpc131 Chia saor darm liar‡u var sarcc khare vAn tharƒ larpc131 Taoio ID y taoi khaocn caoyp132 ChAdAing 26: Passbook132 Tar•ng quan var PassbookNar™i dung 5132 Passbook khi di chuyarƒn133 Apple Pay136 CAni A‘aomt Passbook a Apple Pay137 ChAdAing 27: FaceTime137 Tar•ng quan var FaceTime138 Tharpc hiar‡n vAn traop lari cuar™c gari138 Quaopn lA½ cAic cuar™c gari140 ChAdAing 28: MaIy tAsnh141 ChAdAing 29: Podcast141 Tar•ng quan var Podcast141 Taopi podcast vAn cAic taosp143 Aiaru khiarƒn phAit laoii143 Tar• charcc cAic maryc Ada thAsch thAnnh A‘Ani phAit144 CAni A‘aomt podcast145 ChAdAing 30: La bAnn145 Tar•ng quan var la bAnn146 TrAon maomt phao³ng147 ChAdAing 31: Ghi Acm147 Tar•ng quan var Ghi Acm147 Ghi148 PhAit laoii baopn ghi Acm148 Di chuyarƒn cAic baopn ghi Acm sang mAiy tAsnh149 ChAdAing 32: Danh baoi149 Tar•ng quan var danh baoi150 Sars daryng Danh baoi vAiIi Aiar‡n thoaoii150 ThAom liAon har‡151 Harpp nhaoyt liAon har‡151 CAni A‘aomt Danh baoi152 Phary laryc A: Trarp nAƒng152 TAsnh nAƒng trarp nAƒng153 PhAsm taomt Trarp nAƒng153 VoiceOver165 Thu phA³ng166 Aaopo ngAdarpc MAnu vAn Thang mAnu xAim167 Aarc Phaosn A‘Ap charn167 Aarc MAnn hAnnh167 Aarc VAƒn baopn tarp A‘ar™ng167 VAƒn baopn lAiIn, in A‘aosm vAn tAdAing phaopn cao168 HAnnh daoing NAot168 Giaopm chuyarƒn A‘ar™ng mAnn hAnnh168 NhApn cAang taomc baost/taomt168 Nhaoic chuAang vAn rung cA³ tharƒ gAin168 MAa taop Video168 Thiaoit bar‹ trarp thAsnh170 AAin Acm saomc vAn cAcn baopngNar™i dung 6170 Phary A‘ar vAn chAo thAsch171 Siri171 BAnn phAsm trAon mAnn hAnnh ngang171 BAnn phAsm lAiIn trAon A‘iar‡n thoaoii171 AeI€n LED A‘arƒ Caopnh bAio171 Gari A‘ar‹nh tuyaoin Acm thanh171 Khars tiaoing ar“n A‘iar‡n thoaoii171 T.caosp AAdarpc h.daoln172 Aiaru khiarƒn CAang taomc176 AssistiveTouch177 Har— trarp TTY177 ThAd thoaoii keI€m hAnnh aopnh178 Khaocu lar‡nh178 Trarp nAƒng trong OS X179 Phary laryc B: BAnn phAsm Quar‘c taoi179 Sars daryng bAnn phAsm quAaIc taoi180 Chaoi A‘ar™ nhaosp A‘aomc biar‡t182 Phary laryc C: iPhone trong Kinh doanh182 Mail, Danh baoi vAn Lar‹ch182 Truy caosp maoing182 arung daryng184 Phary laryc D: An toAnn, Sars daryng a Har— trarp184 ThAang tin an toAnn quan trarng186 ThAang tin sars daryng quan trarng187 Trang web Har— trarp carsa iPhone187 KharŸi A‘ar™ng laoii hoaomc A‘aomt laoii iPhone188 Aaomt laoii cAic cAni A‘aomt iPhone188 Nhaosn thAang tin var iPhone carsa baoin189 ThAang tin sars daryng189 iPhone bar‹ vAa hiar‡u hA³a189 Sao lAdu iPhone190 Caosp nhaost vAn khAai pharyc phaosn marm carsa iPhone191 CAni A‘aomt di A‘ar™ng192 BAin hoaomc cho iPhone192 TAnm hiarƒu thAom, dar‹ch vary vAn har— trarp193 TuyAon bAaI tuAcn thars FCC193 TuyAon bAaI liAon quan A‘aoin quy A‘ar‹nh carsa Canada194 ThAang tin var thaopi bar vAn tAii chaoi196 Apple vAn mAai trAdarngChAdAing 1: TAaI‰ng quan vAoI€ iPhone 8 Tar•ng quan var iPhone 9 Phary kiar‡n 10 MAnn hAnnh Multi-Touch 10 CAic nAot 12 CAic biarƒu tAdarpng traoing thAii 14 Thaor SIM 15 ChAdAing 2: Baomt A‘aosu 15 Thiaoit laosp vAn kAsch hoaoit iPhone 15 ...


Title:iphone user guide vn
Author:
Publisher: - 2015-04-19
ISBN-13:

You must register with us as either a Registered User before you can Download this Book. You'll be greeted by a simple sign-up page.

Once you have finished the sign-up process, you will be redirected to your download Book page.

How it works:
  • 1. Register a free 1 month Trial Account.
  • 2. Download as many books as you like (Personal use)
  • 3. Cancel the membership at any time if not satisfied.


Click button below to register and download Ebook
Privacy Policy | Contact | DMCA